باغ گل دهکده

واحد تولید گل رز شاخه بریده نارگل

مزرعۀ دانش

واحد گردشگری کشاورزی نارگل

مراسم و تصویربرداری

ارائه فضاهای تصویربرداری