رزرو برای برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههاآموزش همواره یکی از ارکان هر زندگی پویا و بالنده ای است .وقت و هزینه ای که بابت آموزش مصرف شود بهترین سرمایه گذاریی است که هر فرد در زندگی خود می تواند داشته باشد قطعا به هر میزان که مدت زمان آموزشی جذاب تر و لذت بخش تر سپری شود انگیزه و اشتیاق افراد برای شرکت در آن افزایش خواهد یافت تغییر محیط رسمی و سازه ای کلاسی به یک محیط غیر رسمی و طبیعی می تواند یکی از راهکارهایی باشد تا شرکت در دوره های آموزشی از یک برنامه خسته کننده در ذهن افراد به یک فعالیت هیجانی و دلچسب تغییر نماید .

یک فضای طبیعی و باغی مناسب آموزشی می تواند هم باعث کاهش هزینه های برگزاری شود و هم رضایت خاطر و حال بسیار خوب شرکت کنندگان دوره را به همراه داشته باشد .

مزرعه دانش از عزیزانی که به امر مهم آموزشی اهتمام دارند دعوت می کند تا از فضای آماده شده در مزرعه دانش جهت برگزاری دوره های آموزشی خود استفاده نمایند .