فرصتی برای با هم بودن، صمیمی تر شدن، دوستی کردن و نوارش دادن ، شادی  کردن، دور شدن از هیاهوی زندگی، جدا شدن از روزمرگی و با هم فکر کردن برای  ساختن  آینده ای که دور نیست، دوران خردمندی